วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ( พยัญชนะไทย สระไทย วรรณยุกต์ไทย )

พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาไทย

พยัญชนะ
พยัญชนะไทยมี 44 รูป สามารถแบ่งตามฐานที่ใช้ในการออกเสียงเป็นวรรค ดังเช่นในภาษาบาลีและสันสกฤต พร้อมแสดงชื่อเรียกในปัจจุบัน

กลุ่มสาระภาษาไทย ( อักษรไทย และการผันวรรณยุกต์ )


จัดทำโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ ห้องเรียนสีชมพู
เสียงในภาษาหมายถึงเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายสื่อความเข้าใจ ติดต่อสื่อสาร
ในภาษาไทยมีตัวอักษรที่ใช้แทนเสียง ๓ ชนิด ได้แก่ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กลุ่มสาระภาษาไทย ( เรื่อง...ลักษณะของภาษาไทย )

 ลักษณะของภาษาไทย
     ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ จึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ อัจฉริยลักษณะของภาษาไทยมีความโดดเด่นเทียบเท่ากับภาษาสากลได้ ภาษาไทยมีลักษณะที่นักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาไว้ พอเป็นสังเขปที่บอกถึงลักษณะของภาษาไทยได้ ๗ ลักษณะ  ดังนี้