วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

กลุ่มสาระการเรียยนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น


ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีทั้งหมด  26 ตัว
ตัวพิมพ์ใหญ่
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ตัวพิมพ์เล็ก
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

สระมี  5 ตัว
a
e
i
o
u

การเทียบอักษรภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
พยัญชนะ  21 ตัว และ สระ 5 ตัว  -  เทียบกับภาษาไทย
A  -  อะ, อา, อั, รร
B  - 
C  -  ,
D  -  ,
E  -  เอะ, เอ
F  -  ,
G  -  ,
H  -  ,
I  -  อิ, อี
J  - 
K  -  , , ,
L  -  ,
M  - 
N  -  ,
O  -  โอ, ออ, เอาะ, โอะ
P  -  , , ,
Q  -  คว
R  -  ,
S  -  , , ,
T  -  , , , , , , ,
U  -  อุ, อู
V  -  ฟว
W  - 
X  -  , กซ
Y  -  , , อี, อาย
Z  - 
พยัญชนะผสม
Ch  -     ออกเสียงสั้น  เช่น  clalk  (ชอล์คฺ)
Ch  -     เช่น  school  (สคูล)
Sh  -     ออกเสียงยาว  เช่น  shoot  (ชูท)
Th  -     เช่น  think  (ซิงคฺ)
Ng  -     เช่น  ring  (ริง) 
Ph  -     เช่น  phone  (โฟน)
Kn  -     ไม่ออกเสียง  k  เช่น  know  (โนว์)
Wh  -  ,    เช่น  What  (ว็อท)  Why  (วาย)  Who  (ฮู)
Wr  -     ไม่ออกเสียง  w  เช่น  wrong  (รอง)
St  -  สต   เช่น  start  (สตาร์ท)  stay  (สเตย์)
Sp  -  สป   เช่น  spoon  (สปูน)  speak  (สปีคฺ)
Sw  -  สว   เช่น  swim  (สวิม)  sweet  (สวีท)
Sl  -  สล   เช่น  slow  (สโลว์)  slim  (สลิม)
Sm  -  สม   เช่น  small  (สมอล)  smoke  (สโมคฺ)
Sn  -  สน   เช่น  snow  (สโนว์)  snake  (สเนค)
การเทียบสระและเสียง

อั, อะ, อา             a
อิ                        i
อี                       ee , ea
อึ                      ue
อื                      ue
อุ                      u , oo
อู                      u , oo
เอะ, เอ              a-e
แอะ, แอ            ae
โอะ, โอ             -o-e
เอาะ, ออ            o , or
เออะ, เออ          oe
เอียะ, เอีย          ia , ie
เอือะ, เอือ          uea
อัวะ, อัว            ua
อำ                    am
, , อัย           ai
เอา                   ou
ออล์                  -all                  ball     (บอลล์)  ลูกบอล  
เอ็ค                   -eck                neck   (เน็ค)      คอ
อ็อค                  -ock               sock   (ซ็อค)     ถุงเท้า    
แอ็มพ์                -amp              camp (แค็มพ์)  ค่าย, ที่พัก, เต้นท์
อิง                    -ing                ring    (ริง)         เคาะระฆัง, ส่งเสียงดัง
แอ็ค                  -ack                back   (แบ็คฺ)     ข้างหลัง
อิค                    -ick                 dick    (ดิค)        นักสืบ
อัมพ์                 -ump             jump  (จัมพ์)     กระโดด
ออง                  -ong               long    (ลอง)      ยาว
ไอท์                  -ight               dight  (ไดทฺ)      ตกแต่ง
อาว                  -ow                cow    (คาว)      แม่วัว
เอียร์                 -ear                year   (เยียร์)    ปี
อาย                  -y                    my      (มาย)     ของฉัน
อิท                    -it                    sit        (ซิท)        นั่ง                                 
เอย์                   -ay                  day     (เดย์)      วัน
อาร์                  -ar                  car      (คาร์)      รถ

แอน                 -an                 can     (แคน)     กระป๋อง

ชวนน้องเรียน English
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น